#Vasario16

Raigardo slėnis, Druskininkai, 2021

 1906 metų žiemą M. K. Čiurlionis leido Druskininkuose, paskendęs tyliame miegančio kurorto gamtos grožyje ir pasinėręs į stebuklingąsias lietuvių liaudies dainas. Šios dvi visą gyvenimą iš Druskininkų kompozitorių ir dailininką lydėjusios meilės tą žiemą susipynė į užburiantį grožį – liaudies dainų chorines išdailas. 1906 metų sausį Čiurlionis broliui Povilui iš Druskininkų į Ameriką rašė:

„Ką tu manai apie tai? Žinai apie lietuvių sąjūdį? Aš ketinu visą savo buvusį ir būsimą darbą skirti Lietuvai. Mokomės lietuvių kalbos, ir aš ketinu parašyti lietuvišką operą.“

Operos planai taip ir liks tolima, niekada neišsipildžiusia vizija, o iš tos pasakiškos 1906 metų žiemos Druskininkuose mus pasiveja gal pačios gražiausios kada nors sukurtos lietuvių liaudies dainų adaptacijos chorui, kurias Vasario 16-osios proga kviečiame naujai išgirsti Druskininkų žiemos stebuklo apsuptyje. 

MKČ nameliai, Druskininkai, 2021

„Neapšviestas žmogus, žiūrėdamas į esančius aplink jį gamtos gražumus, neišreiškia balsiai savo pasigėrėjimo, kaip taip kiekviename žingsnyje daro vadinamoji inteligentija, bet šitai nereiškia, kad neatjaučia saulės tekėjimo ir nusileidimo gražumo, kad neatskiria giedros vaivorykštės nuo sunkaus debesies, upelio ūžimo nuo paukščių čiulbėjimo, tolimo griausmo murmėjimo nuo pilno paslapčių ir rimtumo pasakojimo tamsaus iš senatvės miško.

Sodietis klauso ir žiūri tyliai, niekas jo nemokina: žiūrėk, kaip tai gražu! Jis pats žino. Ir gėrisi gamta, bet taip pat saviškai: suformuoja dainas, o jose yra viskas, visi gamtos grožybių turtai; pastebėti, papasakoti, išvardyti, ir išvardyti sušvelnintai: vietoj saulė – saulutė, vietoj Nemunas – Nemunėlis, vietoj aušra – aušrelė ir t.t., kas parodo, kad vis tai mylima ir miela širdžiai.“ (M. K. Čiurlionis, iš straipsnio „Antroji lietuvių dailės paroda“)

⦿ ⦿ ⦿

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis spent the winter of 1906 in Druskininkai, immersed in the quiet natural beauty of a sleeping resort town and becoming deeply involved in the magical Lithuanian folk songs. That winter, these two lifelong loves of the composer and artist intertwined into a mesmerizing beauty – choral arrangements of folk songs. In January 1906, Čiurlionis wrote to his brother Povilas from Druskininkai to America as follows:

Ratnyčėlė, Druskininkai, 2021

“What do you think about this? Do you know about the Lithuanian movement? I intend to dedicate all my past and future work to Lithuania. We have been learning Lithuanian, and I am going to write a Lithuanian opera.” The plans for the opera will remain a distant, never-fulfilled vision, while beginning from that fabulous winter of 1906 in Druskininkai we will be caught up in perhaps the most beautiful adaptations of Lithuanian folk songs ever for the choir. Upon the occasion of the 16th of February, we are inviting you to hear them newly inside the winter miracle of Druskininkai.

"An unenlightened man, looking at the beauties of nature around him, does not express his admiration loudly, as the so-called intellectuals do at each and every step, but this does not mean that he does not feel the beauty of the sun rising and descending, or does not distinguish a fair rainbow from a heavy cloud, or a drone of a small river from the twitter of the birds, a murmur of the distant thunder from the dark woods, full of secrets and seriousness of the narrative that is even dark with its old age.

The villager listens and watches quietly, no one teaches him: see how beautiful it is! He knows it himself. And he delights in nature, but also in his own way: he forms songs, and they contain everything, all the riches of the beauties of nature; to notice, tell of, name, and do it in a gentle way: instead of the sun – dear sun, instead of the Nemunas – the lovely Nemunas, instead of the dawn – the lovely dawn, etc., which shows that all of it is still cherished and dear to the heart.” (Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, from the article “Second Exhibition of Lithuanian Fine Art“).

 

Mūsų veiklą taip pat galite sekti:

Facebook | Instragram | Youtube | ČNaujienlaiškis

 

Kiti susiję straipsniai:

MKČ Kaleidoskopas | M. K. Čiurlionio vardo viršūnė

MKČ Kaleidoskopas | Ar išdrįstumėte mesti sniego gniūžtę į patį kunigaikštį M. Oginskį?

MKČ Kaleidoskopas | Nuo lietuvių kalbos pamokų iki meilės istorijos

MKČ kaleidoskopas | Čiurlionis pasaulyje

MKČ Kaleidoskopas | Tai Čiurlionis

Čiurlionio namai pradeda šešiolikos savaičių kaleidoskopą