#TaiČiurlionis

Mykolas Oginskis

Ar išdrįstumėte mesti sniego gniūžtę į patį kunigaikštį Mykolą Oginskį?

J. Čiurlionytės knygoje „Atsiminimai apie Čiurlionį“ randame šeimoje išlikusį linksmą pasakojimą apie atsitikimą Plungėje, kur M. K. Čiurlionis sulaukęs trylikos, pradėjo mokytis Kunigaikščio Mykolo Oginskio dvaro orkestro mokykloje.

Brolis Stasys mėgdavo šį įvykį prisiminti ilgais žiemos vakarais šeimai susirinkus prie židinio.

„Plungėje laisvu nuo muzikos pamokų laiku kunigaikštis Oginskis mėgdavęs pasižiūrėti savo mokyklos mokinių žaidimų, išsivesdavo mokinius į laukus ar į medžioklę. Kartą žiemos metu, jis išėjo su jaunuoliais į laukus ir padalinęs mokinius į dvi grupes, leido jiems mėtytis sniegu. Konstantino vadovaujama grupė du kart nugalėjo priešininkus: trečio žaidimo metu kunigaikštis pats įsimaišė į žaidimą ir smarkiai puolė Kastuką, taip pat duodamas ženklą ir kitiems jį pulti. Oginskis sniego gniūžte skaudžiai sudavė Konstantinui į ausį; tas taip pat neliko skolingas ir taikliai paleido sniego gniūžtę kunigaikščiui į nosį. Įsiutės kunigaikštis suriko:

– Kaip išdrįsai mane pulti? Tačiau berniukas drąsiai išlaikė ugningą kunigaikščio žvilgsnį ir ramiai tarė: – Jūsų šviesybės smūgiai ir duotas ženklas pulti man suteikė drąsos pulti tamstą, kaip stipriausiąjį žaidimo priešą.

Kunigaikščio pyktis greitai atslūgo, ir visi nustebo, kad, užuot nubaudęs smarkuolį, jis jam ne tik atleido, bet pradėjo reikšti simpatiją.“

⦿ ⦿ ⦿

Would you dare to throw a snowball at Duke Mykolas Oginskis himself?

In Jadvyga Čiurlionytė‘s book "Memories of Čiurlionis", we can find a funny story about an accident in Plungė, where Mikalojus Konstantinas Čiurlionis started studying at the Duke Mykolas Oginskis Manor Orchestra School when he was thirteen.

His brother Stasys used to remember this event on long winter evenings when the family gathered by the fireplace.

"In Plungė, in his spare time from music lessons, Duke Oginskis liked to watch the games of his school students, and take the students out into the fields or go hunting. Once during the winter, he went out into the fields with the young people and divided the students into two groups, allowing them to throw around with snow. A group led by Konstantinas defeated the opponents twice: in the third round, the Duke himself got involved in the game and attacked Kastukas vigorously, also giving a signal to others to attack him. Oginskis hit Konstantinas in the ear sorely with a snowball; that one also gave back as good as he got it and aptly fired a snowball into the Duke‘s nose. The Duke, enraged, shouted, "How dare you attack me?" But the boy bravely held the fiery gaze of the Duke and replied calmly: – The blows by Your Mightiness and your signal given to attack gave me the courage to attack You as the strongest enemy of the game.

The Duke's anger quickly subsided, and everyone was surprised that instead of punishing the vehement person, he not only forgave him, but began to express his affection to him."

 

Mūsų veiklą taip pat galite sekti / Connect with us::

Facebook | Instragram | Youtube | ČNaujienlaiškis

 

Kiti susiję straipsniai:

MKČ Kaleidoskopas | Mažos mėlynos gėlytės

MKČ Kaleidoskopas | Apie senąją liepą Čiurlionių kieme

MKČ Kaleidoskopas | Apie pačių sugalvotus žaidimus

MKČ Kaleidoskopas | Toliau kuriame M. K. Čiurlionio asmenybės paveikslą

MKČ Kaleidoskopas | Apie mūsų baltiškuosius kaimynus

MKČ Kaleidoskopas | Kas gi siejo J. Vileišį ir M. K. Čiurlionį?

MKČ Kaleidoskopas | Vasario 16-ąja, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, lai skamba liaudies dainos

ČNaujienlaiškis | M. K. Čiurlionio kaleidoskopas

MKČ Kaleidoskopas | Nuo lietuvių kalbos pamokų iki meilės istorijos

MKČ kaleidoskopas | Čiurlionis pasaulyje

Čiurlionio namai pradeda šešiolikos savaičių kaleidoskopą