#ČiurlionoBičiuliai

Jonas Vileišis (1872 m. – 1942 m.) 
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, teisininkas, žymus visuomenės ir politinis veikėjas

Kas gi siejo dvi išskirtines XX a. pr. Lietuvos asmenybes: dailininką, kompozitorių Mikalojų Konstantiną Čiurlionį ir visuomenės veikėją, politiką, teisininką, Nepriklausomybės Akto signatarą Joną Vileišį?

J. Vileišis gyveno Vilniuje 1898–1918 m., M. K. Čiurlionis 1907 – 1908 m. Abu aktyviai dalyvavo to meto miesto kultūrinėje, visuomeninėje veikloje.

J. Vileišis kovojo už pamaldų laikymą lietuvių kalba Vilniaus ir Vilnijos krašto bažnyčiose. Su bendraminčiais įkūrė slaptą „Dvylikos Vilniaus apaštalų“ būrelį, skirtą kovai dėl Šv. Mikalojaus bažnyčios grąžinimo lietuviams. Nuo 1902 m. vienintelėje Vilniuje Šv. Mikalojaus bažnyčioje vyko lietuviškos pamaldos. Bažnyčia tuo metu tapo lietuvybės prieglobsčiu: čia įkurtas choras, savitarpio pagalbos draugija, greta veikė pirmoji dvimetė lietuvių kalbos mokykla, buvo repetuojami spektakliai ir rengiamasi pirmosios operos pastatymui. Labai tikėtina, kad čia lankydavosi ir M. K. Čiurlionis: jis galėjo vargonuoti, taip pat galėjo giedoti jo vadovaujamas choras.

Būdamas „Rūtos“ draugijos nariu, Vileišis matė dailininko nutapytą 1909 m. didžiulę scenos uždangą.

Teisininkas klausėsi, kada 1908 m. M. K. Čiurlionis koncertavo su savo vadovaujamu „Vilniaus kanklių“ choru „Žiburėlio“ draugijos surengtame laikraščio „Aušra“ 25 metų sukakties minėjime, nes priklausė šioms draugijoms.

M. K. Čiurlionis, 1905, Anapa

Advokatas J. Vileišis įėjo į Lietuvių dailės draugijos valdybą, o M. K. Čiurlionis buvo pirmininko pavaduotojas, tad juos siejo ir bendri kultūriniai rūpesčiai. Rengiant Antrąją lietuvių dailės parodą Čiurlioniui talkino ir padėjo abu sutuoktiniai Vileišiai.

Kai M. K. Čiurlionis nesinuomodavo Vilniuje būsto, trumpam apsistodavo ir pas Vileišius. Vilniuje Vileišių namai buvo tapę Vilniaus lietuvių gyvenimo centru. Jauna šeimininkė Ona Vileišienė duodavo lietuviams pietus už mažą atlyginimą, bet vieni mo­kėjo, kiti – ne. Namuose vykdavo susirinkimai, draugijų pasitarimai, buvo įrengtas slaptų knygų sandėlis, slaptų raštų slėptuvė. Ona nuolat apsimesdavo nėščia ir po rūbais nešiodavo maišus slaptų raštų. Vileišių šeima bendravo su M. K. Čiurlioniu, P. Rimša, P. Kalpoku, J. Zikaru, A. Žmuidzinavičiumi, esant reikalui rėmė finansiškai.

Laiške H. Wolman M. K. Čiurlionis rašė: „Jonas Vileišis, advokatas. Simpatingas, truputį aristokratas, truputį buržujus, priklauso visoms esamoms Vilniaus lietuvių draugijoms <...>. Įsimylėjęs žmoną. Jonienė Vileišienė, jauna, graži, turi trejetą mažų vaikų. Mėgsta žaisti biliardą ir [skambinti] fortepijonu <...>; gero ir karšto būdo, įsimylėjusi vyrą.“

⦿ ⦿ ⦿

What is it that connects the following two exceptional Lithuanian personalities of the early 20th century: artist, composer Mikalojus Konstantinas Čiurlionis and public figure, politician, lawyer, signatory of the Act of Independence Jonas Vileišis?

J. Vileišis lived in Vilnius from 1898 to 1918, while M. K. Čiurlionis did from 1907 to 1908. Both actively participated in the cultural and social activities of the city at that time.

Šv. Mikalojaus bažnyčia, Juozas Kamarauskas, popierius, akvarelė, 1893, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus
St. Church of St. Nicholas, Juozas Kamarauskas, watercolor on paper, 1893, The Lithuanian National Museum of Art

J. Vileišis was a fighter for the holding of services in the Lithuanian language in the churches of Vilnius and Vilnija region. Together with like-minded people, he founded a secret circle of the "Twelve Apostles of Vilnius" commited to the struggle for return of St. Nicholas Church to Lithuanians. Since 1902, St. Nicholas Church was the only church in Vilnius where services were held in Lithuanian. At that period, the church became a refuge for Lithuanianness: Lithuanians established a choir and a mutual aid society there, had the first two-year Lithuanian language school located nearby, as well as rehearsed theatre performances and made preparations for the staging of their first opera. It is very probable that M. K. Čiurlionis also attended it: he might play the organ, and the choir that he led might sing there.

As a member of the Rūta Society, Vileišis saw the huge stage curtain that the artist painted over in 1909.

The lawyer was among the listeners when in 1908, M. K. Čiurlionis gave a concert with the "Vilnius Kanklės" choir under his leadership at the 25th anniversary celebration of the newspaper "Aušra" that was organized by the Žiburėlis Society, as he belonged to those societies.

Attorney of law J. Vileišis was member of the board of the Lithuanian Art Society, where M. K. Čiurlionis was the deputy chairman, so they were connected by common cultural concerns. Both spouses Vileišis assisted and helped Čiurlionis in organizing the Second Lithuanian Art Exhibition.

When M. K. Čiurlionis did not rent an apartment in Vilnius, he stayed with the Vileišis, among others, for short periods of time. In Vilnius, the Vileišis house had become the vital center for Lithuanians living in Vilnius. The young hostess Ona Vileišienė offered Lithuanians lunch for a small payment, but some of them paid, while others did not. The house welcomed meetings and counsels of Lithuanian associations, and had a secret book repository and a hideout for secret writings. Ona regularly pretended to be pregnant and would carry bags of secret writings under her clothes. The Vileišis family communicated with M. K. Čiurlionis, Petras Rimša, Petras Kalpokas, Juozas Zikaras and Antanas Žmuidzinavičius, and provided them financial support when it was necessary.

In a letter to Halina Wolman, M. K. Čiurlionis wrote as follows: "Jonas Vileišis, attorney of law. Good-looking, slightly aristocrat, slightly bourgeois, belongs to all the existing Lithuanian societies in Vilnius <...>. He is in love with his wife. Mrs. Jonas Vileišis, a young, beautiful one, has three small children. She loves to play billiards and [play] the piano <...>; she has a kind and hot temper, and is in love with her husband."

 

Mūsų veiklą taip pat galite sekti / Connect with us:

Facebook | Instragram | Youtube | ČNaujienlaiškis

 

Kiti susiję straipsniai: 

MKČkaleidoskopas | Kur Vilniuje susikirsdavo P. Vileišio ir M. K. Čiurlionio keliai?

MKČ Kaleidoskopas | Toliau kuriame M. K. Čiurlionio asmenybės paveikslą

MKČ Kaleidoskopas | Apie mūsų baltiškuosius kaimynus

MKČ Kaleidoskopas | Nuo lietuvių kalbos pamokų iki meilės istorijos

MKČ Kaleidoskopas | Ar išdrįstumėte mesti sniego gniūžtę į patį kunigaikštį M. Oginskį?

MKČ Kaleidoskopas | Vasario 16-ąja, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, lai skamba liaudies dainos

MKČ kaleidoskopas | Čiurlionis pasaulyje

MKČ Kaleidoskopas | Tai Čiurlionis

Čiurlionio namai pradeda šešiolikos savaičių kaleidoskopą