#ČiurlionoBičiuliai

Petras Vileišis. Visuotinė lietuvių enciklopedija foto.

Kas gi siejo Vilniuje gyvenusius du šviesuolius – Mikalojų Konstantiną Čiurlionį ir Petrą Vileišį?

Petras Vileišis (1851 – 1926 m.) – asmenybė, kurio istorinę reikšmę Lietuvai vaizdžiai apibrėžė Dr. Jonas Šliūpas, pasakęs: „Petro Vileišio nuopelnai Lietuvai milžiniški, ir neklysiu pasakydamas, kad jis yra Lietuvos atgimimo tėvas…“

„Ponuliai, dirbkime, dirbkime tik kultūros ir ekonomikos darbą, o kai visa to padaugės, tai ir politikos atsiras savaime...“ – ragino savo tautiečius žymus Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjas, politikas, pramonininkas P. Vileišis. Statydamas tiltus jis užsidirbo nemažą kapitalą, kurio didžiąją dalį paaukojo Lietuvos labui. Buvo  pirmojo legalaus lietuviško dienraščio „Vilniaus žinios“ leidėju ir redaktoriumi.  Norėdamas užpildyti lietuviškos raštijos tuštumą, savo lėšomis organizavo daugiau kaip 100 knygų leidimą ir platinimą. P. Vileišis – vienas iš Didžiojo Vilniaus Seimo iniciatorių ir organizatorių.

Pirmosios lietuvių dailės parodos katalogas. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.

P. Vileišis prisidėjo prie lietuvių dailininkų skatinimo ir rėmimo. Jo ką tik pastatytuose ištaigiuose rūmuose įvyko Pirmoji lietuvių dailės paroda. Tos parodos metu 1907 m. P. Vileišis pirmą kartą susitiko ir su M. K. Čiurlioniu, ir su Čiurlionio kūryba. Parodoje buvo eksponuoti 242 paveikslai, 33 iš jų buvo M. K. Čiurlionio. Laikmetį pralenkę dailininko darbai savo naujovišku ir originalumu kėlė susižavėjimą, nuostabą, o dažną – ir glumino.

O kur dar Vilniuje susikirsdavo P. Vileišio ir M. K. Čiurlionio keliai?

Abu lankėsi pirmajame lietuviškame „Vilniaus žinių“ knygyne Miesto salės pirmame aukšte. Drauge Miesto salėje galėjo klausytis pirmosios lietuviškos operos „Birutė“,  „Vilniaus kanklių“ choro koncerto,  lietuvių savišalpos choro, kuriam vadovavo M.  K. Čiurlionis, pasirodymo,  stebėti J. Slowackio dramą „Mindaugas“.

1908 m. išvykdamas iš Vilniaus, M. K. Čiurlionis dar galėjo matyti, kaip bankrutavęs spaudos ir pramonės magnatas su šeima vėl išvyksta į Rusiją uždarbiauti. Į tėvynę P. Vileišis sugrįš tik 1921 metų vasarį, apsistodamas ne savo prabangiuose namuose sostinėje, o Kaune. Grįžo ligotas, bolševikų apiplėštas, be skatiko kišenėje. Atsivežė tik pažymas apie uždirbtas milijonines sumas.

Tais 1907 metais M. K. Čiurlionis laiške taip apibūdino P. Vileišį: „Petras Vileišis, nepaprastai simpatiškas senis, paprastas, geraširdis, prieš keletą metų turėjo apie 500 tūkstančių, o dabar pasiliko su 50-čia. Viskas išėjo žmonėms ir įvairiems atgimimo tikslams. Vienas kitam simpatizuojame“.

Petras Vileišis padarė tai, kas to meto amžininkams atrodė neįmanoma. Jo amžininkai vieningai sutarė, kad Lietuvos atgimimo istorijoje jis buvo centrinis asmuo, ištisa atgimimo epocha.

⦿ ⦿ ⦿

What was it that connected the two men of education who lived in Vilnius –  Mikalojus Konstantinas Čiurlionis and Petras Vileišis?

Petras Vileišis (1851 – 1926) was a personality whose historical significance for Lithuania Dr. Jonas Šliūpas defined as follows: "The merits of Petras Vileišis for Lithuania are enormous, and I will not be mistaken in saying that he is the father of Lithuania‘s revival…"

"Ladies and gentlemen, let us work, let us be doing only the work of culture and economy, and when all this increases, so will politics appear on its own ...", Petras Vileišis, a prominent social and cultural figure, politician, and industrialist was encouraging his fellow countrymen. By building bridges, he earned a considerable amount of capital, most of which he donated for the betterment of Lithuania. He was the publisher and editor of the first legal Lithuanian daily "Vilniaus Žinios". In order to fill the void of Lithuanian writing, he organized the publishing and distribution of more than 100 books at his own expense. P. Vileišis was one of the initiators and organizers of the Great Seimas of Vilnius.

Poster of the first Lithuanian art exhibition. The Institute of Lithuanian Literature and Folklore.

P. Vileišis contributed to the promotion and support of Lithuanian artists. The First Exhibition of Lithuanian Art took place in the magnificent palace that he had just built. During that exhibition in 1907, P. Vileišis met for the first time both M. K. Čiurlionis and Čiurlionis‘ artworks. The exhibition showed 242 paintings, 33 of which were by M. K. Čiurlionis. The artist‘s works, that were ahead of his era with their innovativity and originality, aroused the viewers‘ admiration and astonishment, and often confused them.

And where else in Vilnius did the roads of P. Vileišis and M. K. Čiurlionis intersect?

Both visited the first Lithuanian bookstore "Vilniaus žinios" on the ground floor of the City Hall. Together in the City Hall, they could listen to the first Lithuanian opera „Birutė“, the concert of the Vilnius „Kankliai“ choir, the performance of the Lithuanian self-help choir led by M. K. Čiurlionis, and watch J. Slowackis' drama „Mindaugas“.

In 1908, leaving Vilnius, M. K. Čiurlionis could still see the bankrupt press and industrial magnate and his family go to Russia again to earn money. P. Vileišis will return to his homeland only in February 1921, staying in Kaunas instead of his luxurious house in the capital. He returned sick, robbed by the Bolsheviks, not having a penny to his name. He only brought his certificates of millions earned.

In 1907, M. K. Čiurlionis in a letter described P. Vileišis in the following way: "Petras Vileišis, an extremely pleasant-looking old man, simple, kind-hearted, a few years ago he had about 500 thousand, but now he has stayed with 50 thousand. It all went to the people and to various revival causes. We have a liking for each other".

Petras Vileišis did something that seemed impossible to his contemporaries at that time. His contemporaries unanimously agreed that he was a central person in the history of Lithuanian revival, an entire epoch of revival.

 

Mūsų veiklą taip pat galite sekti / Connect with us:

Facebook | Instragram | Youtube | ČNaujienlaiškis

 

Kiti susiję straipsniai:

MKČ Kaleidoskopas | Kas gi siejo J. Vileišį ir M. K. Čiurlionį?

MKČ Kaleidoskopas | Apie vieną aktyviausių moterų judėjimo dalyvių Feliciją Bortkevičienę

Pristatome laidų ciklą „M. K. Čiurlionio etiudai su pianistu Roku Zubovu“

MKČ Kaleidoskopas | apie nerimastingoje sieloje gimstančius paveikslų eskizus

MKČ Kaleidoskopas | Apie mūsų baltiškuosius kaimynus

MKČ Kaleidoskopas | Nuo lietuvių kalbos pamokų iki meilės istorijos

MKČ Kaleidoskopas | Ar išdrįstumėte mesti sniego gniūžtę į patį kunigaikštį M. Oginskį?