#ČiurlionoBičiuliai

M. K. Čiurlionio namai tęsia pažintį su žmonėmis, supusiais Čiurlionį Vilniuje. Pažymint Tarptautinę moterų solidarumo dieną, šiandien prisimename vieną aktyviausių moterų judėjimo dalyvių Feliciją Bortkevičienę (1873–1945 m.)

Felicija Bortkevičienė. LMA Vrublevskių bibliotekos nuotr.

Tai garsi sufražistė, aktyvi moterų judėjimo dalyvė, knygnešė, Didžiojo ir Steigiamojo Seimų narė, pretendentė į ministrus, 1926 metais kandidatė prezidento rinkimuose, visuomenės veikėja, pirmoji moteris masonė Lietuvoje ir... Čiurlionių piršlė.

Būtent Felicija supažindino Sofiją ir Mikalojų Konstantiną. Ji susitiko su menininku „Blindos“ generalinėje repeticijoje, kad aptartų būsimą V. Kudirkos sukaktuvių vakaro muzikinę programą. Pokalbį iš tolo pradžioje stebėjusi Sofija Kymantaitė, buvo Felicijos Bortkevičienės pristatyta Čiurlioniui. Tą lemtingą susitikimą Sofija Kymantaitė – Čiurlionienė vėliau savo priminimuose aprašys taip: „Repeticija vyko Pagirių geležinkeliečių salėje. <...> Scenoje vaidinimas jau buvo pradėtas. Susėdome, stebime, Bortkevičienė man šnibžda: „Pažiūrėk tamsta, ten pasienyje stovi Čiurlionis“. <...> Ir staiga kažkokia banga užpylė man širdį. Absoliutiškai viską žinojau. „Tai jis“, pasakiau sau, ir lyg kokio ūko apsupta laukiau.“

F. Bortkevičienė buvo nenuilstanti kovotoja  už vyrų ir moterų lygiateisiškumą. Ji priklausė „Lietuvos moterų globos komitetui“ ir „Lietuvos moterų, įgijusių aukštąjį išsilavinimą“ sąjungai, dar kelioms moterų organizacijoms, o taip pat vadovavo „Žiburėlio“ draugijai. Buvo laikraščių „Lietuvos ūkininkas“ ir „Lietuvos žinios“ leidėja, dirbo „Varpo“ redaktore.

Kartu su Sofija Kymantaite, kaip organizatorės, dalyvavo Pirmajame lietuvių moterų suvažiavime Kaune. Šių dviejų moterų draugystė tęsėsi ir „Žiburėlio“ draugijoje. Čia F. Bortkevičienės prašymu S. Kymantaitė skaitė pranešimą apie V. Kudirką, o M. K. Čiurlionis tame minėjimo vakare pirmą kartą viešai skambino Vilniuje.

Felicija Bortkevičienė su Steigiamojo Seimo liaudininkų frakcijos nariais. Kaunas, 1920 m. Lietuvos centrinio valstybinio archyvo nuotr.

Felicija Bortkevičienė buvo pirmoji moteris, lygiomis teisėmis dalyvavusi slaptuose „Dvylikos Vilniaus apaštalų“ kuopos pasitarimuose, siekiant lietuviškų pamaldų bažnyčiose įteisinimo. Lietuvių bendruomenei skirtos šv. Mikalojaus bažnyčios klebonijoje vyko susirinkimai, sambūriai, repeticijos, kuriose dalyvavo ir Felicija, ir Sofija, ir Konstantinas.

Kada, sulaukusi septyniasdešimt dviejų, 1945 metais amžinybėn iškeliavo Felicija Bortkevičienė, prie karsto buvo perskaitytas artimos bičiulės Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės jai dedikuotas eilėraštis:

Žemės druska Tu ir gintaras buvai

                                              mums ir būsi,

Sąžinės balsas buvai Tu ir būsi,

                                              parodžiusi darbo

Pavyzdį didį ir šventą, kaip turi žmogus

                                              gelbėti žmogų

Motinos meilės sparnais Tu priglaudusi

                                              vargšą visokį

Lig paskutinės gyslelės savo dovanojai

                                              Tėvynei,

Gintare jūros ir žemės druska,

Dėkui Tau, Dėkui Tėvynės dukra!

⦿ ⦿ ⦿

Čiurlionis House continues acquaintances with the people who surrounded Čiurlionis in Vilnius. To mark the International Women’s Day, today we remember Felicija Bortkevičienė, one of the most active participants in the feminist movement.

She was a famous suffragist, an active participant in the feminist movement, a book smuggler (Lithuanian: knygnešys), a member of the Great Assembly of Vilnius (Lithuanian: Didysis Vilniaus Seimas) and the Constituent Assembly of Lithuania (Lithuanian: Steigiamasis Seimas), a contender for minister’s post, a candidate in the presidential election in 1926, a public figure, the first female Freemason in Lithuania and ... a matchmaker of Čiurlioniai.

It was Felicija who introduced Sofija to Mikalojus Konstantinas. Felicija and the artist met at the dress rehearsal of Blindato discuss the upcoming musical program for V. Kudirka’s anniversary evening. Sofija Kymantaitė, who observed the conversation from afar, was introduced to Čiurlionis by Felicija Bortkevičienė. Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė later described that fateful meeting in her memoirs as follows: “The rehearsal took place in the Pagiriai Railwaymen Hall. <...> The play has already started on stage. We sat down, started watching, and Bortkevičienė whispers to me: “Look, Čiurlionis is standing by the wall.” <...> And suddenly some wave filled my heart. I knew absolutely everything. “It’s him”, I told myself, waiting as if submerged in haze.”

F. Bortkevičienė was a tireless fighter for gender equality. She was a member of several women’s organizations including “Lithuanian Women’s Care Committee” and “Lithuanian Women with Higher Education”, and also headed ŽiburėlisSociety. She was a publisher of the newspapers Lietuvos ūkininkas and Lietuvos žinios, and served as the editor of Varpas.

Together with Sofija Kymantaitė, as the organizers, she participated in the First Lithuanian Women’s Congress in Kaunas. The friendship of these two women continued in Žiburėlis Society, where S. Kymantaitė presented a report on V. Kudirka at the request of F. Bortkevičienė, and M. K. Čiurlionis publicly performed in Vilnius for the first time that same evening.

Felicija Bortkevičienė was the first woman to participate on equal terms in the secret meetings of the group known as the “Twelve Apostles of Vilnius” (Lithuanian: Dvylika Vilniaus Apaštalų) pressing on legitimization of Lithuanian church service. Meetings, gatherings and rehearsals were held in the rectory of St. Nicholas Church (assigned to the Lithuanians by the Bishop of Vilnius), in which Felicija, Sofija and Konstantinas took part.

When Felicija Bortkevičienė passed away in 1945, at the age of seventy-two, at her funeral service Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė read a poem dedicated to her dear friend:

Salt and amber of the earth You were

                                              and will be to us,

The voice of conscience You were and will be,

                                              having showed an example

Of great and sacred work of a man

                                              saving a man

In the wings of motherly love You have sheltered

                                              the poor of all kinds

The very last drop of yourself You dedicated

                                              to the Motherland,

Amber of the sea and salt of the earth,

Thank You, daughter of the Motherland!

 

Mūsų veiklą taip pat galite sekti / Connect with us:

Facebook | Instragram | Youtube | ČNaujienlaiškis

 

Kiti susiję straipsniai:

MKČ Kaleidoskopas | Apie ramybės galią

MKČ Kaleidoskopas | Kur Vilniuje susikirsdavo P. Vileišio ir M. K. Čiurlionio keliai?

Pristatome laidų ciklą „M. K. Čiurlionio etiudai su pianistu Roku Zubovu“

MKČ Kaleidoskopas | apie nerimastingoje sieloje gimstančius paveikslų eskizus

MKČ Kaleidoskopas | Apie mūsų baltiškuosius kaimynus

MKČ Kaleidoskopas | Nuo lietuvių kalbos pamokų iki meilės istorijos

MKČ Kaleidoskopas | Ar išdrįstumėte mesti sniego gniūžtę į patį kunigaikštį M. Oginskį?

MKČ Kaleidoskopas | Vasario 16-ąja, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, lai skamba liaudies dainos